Przedmiot działalności i kompetencje

Cele i zadania Szkoły

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty umożliwiając uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa, ukończenia szkoły i pozwalających kontynuować naukę na kolejnym etapie kształcenia.

Szczegółowe cele i zadania określa statut szkoły.

Dyrektor Szkoły kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły i prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego.

Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Najważniejsze kategorie spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych:

wcześniejsze rozpoczęcie nauki przez dziecko, odroczenie obowiązku szkolnego, spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą, indywidualny program lub tok nauki.

Ocenianie, egzaminowanie i promowanie uczniów

Ocenianie, egzaminowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017r. (Dz. U. z dnia 16 sierpnia 2017r. poz. 1534) w sprawie szczegółowych warunków  i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

W sprawach dotyczących oceniania i promowania nie prowadzi się postępowania administracyjnego i nie stosuje się Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Podstawa programowa

Podstawa programowa określona jest w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r.. (Dz. U. z dnia 24 lutego 2017r. poz. 356) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego we wszystkich typach szkół.

Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa nr 2 Im. Marii Konopnickiej w Koluszkach
odpowiada: Sławomir Mela
data: 09-02-2018
data: 09-02-2018
data: 09-02-2018
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 08-02-2018 - Edycja treści
  • 01-02-2018 - Edycja treści
  • 05-02-2016 - Edycja treści
  • 27-01-2016 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 586